top of page
Mind2flo
FLO Group (Base)

Datový čaroděj

Full / IČO

/

Prague, Czechia

FLO Group (Base)

aka BI/DWH Analytik

Chceš být součástí firmy, která je ti partnerem ve tvém rozvoji a pracovním směřování?
Chceš si rozšiřovat obzory v např. cloudových technologiích (AWS, MS Azure) nebo Pythonu?
Nezalekneš se mezinárodních projektů, převážně v banking sektoru?
Chceš mít možnost realizovat ve firmě své nápady na produkty?

Sedí to na Tebe? Perfektní, poté čti dále.

aka BI/DWH Analyst

Do you want to be a part of a company that is your partner in your development and career direction?
Do you want to broaden your horizons in, for example, cloud technologies (AWS, MS Azure) or Python?
You are not afraid of working on international projects, mainly in the banking sector?
Do you want to be able to implement your product ideas in the company?

Can you feel it? Perfect, then read on

Skvěle si budeme rozumět, pokud


 • víš, čemu se chceš věnovat a do čeho plánuješ investovat svůj čas a energii,

 • je pro tebe zásadní se rozvíjet a vzdělávat,

 • jsi stejně jako my TOXIC FREE a na nic si nehraješ.


Pokud pro tebe platí alespoň dva z těchto bodů, máme pro tebe práci okamžitě:


 • Považuješ se za seniora v práci s některými z následujících technologií či nástrojů – Oracle/Teradata /MS SQL/Power BI/Cognos /Informatica.

 • V minulosti jsi zpracovával/a pokročilou business analýzu a umíš se bavit s businessem na různých úrovních. 

 • Máš dobrou znalost datového modelování, umíš vymyslet i nakreslit ERD nebo procesní model.

 • V cloudových technologiích jsi jako ryba ve vodě, AWS nebo Azure jsou tvým denním chlebem.


Velkou výhodou pro tebe bude znalost prostředí bankovnictví, médií či marketingu.  Jak to funguje, když u nás pracuješ


 • Většinu času věnuješ práci na BI projektech pro naše zákazníky, případně na interních projektech – pozor, většina projektů vyžaduje aktivní angličtinu.

 • Dle potřeby pracuješ v kancelářích klienta, na homeoffice nebo v našich kancelářích na Bořislavce. Během prvních adaptačních měsíců je preferováno být co nejvíce času onsite.

 • 1-2 dny v měsíci se vzděláváš mimo projekt (AWScamp_, odborná školení, workshopy, jazyková výuka, e-learning atp.).

 • Jeden den v měsíci strávíš na baseday_, kde se potkáš se všemi kolegy, pobavíte se o novinkách z firmy, jednotlivých projektů, nově získaném know-how apod. (setkání většinou končí v nějaké hospůdce).

 • Několikrát do roka tě čeká baseevolution_, kde se podrobně bavíme o Tvých plánech a prioritách na následující měsíce, potřebách, rozvoji a dalším směřování.

 • Dostáváš zvládnutelné výzvy, vždy kousek za hranicí Tvé komfortní zóny.

 • Sdílíš své poznatky a nové know-how s ostatními, Tvé kolegy zajímáš po pracovní i nepracovní stránce.

 • Můžeš se podílet na vzniku a rozvoji našich vlastních produktů.

 • Využíváš osobní budgety na vzdělávání, jazykovou výuku, konference, Multisportku nebo ulekare.cz.

 • Razíme trend "Bring your own device" - u nás si každé dva roky vybereš techniku, na kterou ti přispějeme 30.000 CZK. Po dvou letech je plně tvým majetkem.A především pracuješ v super atmosféře, kde je na prvních místech důvěra, naprostá otevřenost, legrace a chuť pracovat.

Pokud jsme Tě zaujali, dej nám o sobě vědět a do několika dní se s tebou spojíme.


We'll get along great if:


 • you know what you want to do and what you plan to invest your time and energy in

 • it is essential for you to develop and educate

 • you are just like us: TOXIC FREE


If at least two of following points apply to you, we have a job for you immediately:


 • you have work experience with some of these technologies or tools - Oracle / Teradata / MS SQL / Power BI / Cognos / Informatica

 • you have experience with business analysis and data modelling. You have no problem inventing or drawing an ERD or process model

 • you have ever worked on a DWH project


Knowledge of banking (risk / compliance / sales / marketing) will be a great advantage for you. How it works when you work with us:


 • you spend most of your time working on BI projects for our customers, or on internal projects - beware, most projects require fluent English

 • as needed, you work at the client's offices, at the home office or at our offices in Bořislavka; during the first months of adaptation, it is preferred to be onsite as much as possible

 • 1-2 days per month, you can study outside of the offices (AWScamp_, professional training, workshops, language lessons, e-learning, etc.)

 • you will spend one day a month on baseday_, where you will meet all colleagues, talk about news from around the company, individual projects, newly acquired know-how, etc. (meeting usually ends in a pub)

 • several times a year, baseevolution_ awaits you, where we talk in detail about your plans and priorities for the coming months, needs, development and further direction

 • you enjoy get manageable challenges, always going a little beyond the confines of your comfort zone

 • you share your knowledge and new know-how with others; you are interested in your colleagues, both professionally and non-professionally

 • you can participate in the creation and development of our own products

 • you use personal budgets for education, language lessons, conferences, Multisport card, or on the ulekare.cz website

 • we are paving the way for the trend "Bring your own device" trend: - every two years you will choose a technology to which we will contribute 30,000 CZK; after two years, it is fully your property


And above all, you work in a great atmosphere, where trust, complete openness, fun and the desire to work come first.

If this sounds good, let us know about you and we will contact you within a few days.

Dej nám o sobě vědět,
těšíme se na tebe! 

Get in touch,
we are looking forward!

bottom of page